Winter

Fotos: Eduard Thomas, Matthias Seemann, Renate Keim